Наши Услуги

Сензорна соба , Дефектолошки кабинет ,Кинези-Физио Терапија

Сензорна соба и Дефектолошки кабинет Центарот „Мајка Тереза “ Гевгелија во склоп на својата работа ну

Продолжи да читаш

Кинези-Физио Терапија


Опременост на центарот

Опременост на центарот Сензорна соба Вестибуларниот и проприоцептивниот систем  играат главна улога в

Продолжи да читаш

Донирај


Бидете хумани, и помогнете нашата визија и мисија да стане реалност.

Донирајте на:

Жиро Сметка 
Денарска сметка
270070287330131
Национална Алијанса ѕа Лица со посебни Потреби
Деко Ковачев 96 Гевгелија,.Македонија
Халк Банка АД Скопје Македонија 

Девизна сметка

IBAN: MK07270722000020541

Име и Адреса
NACIONALNA ALIJANSA ZA LlCA SO POSEBNl POTREBI
DEKO KOVACHEV 96 GEVGELIJA, N.MACEDONIA
BIC: -- EXPCMK22
HALKBANK AD SKOPJE MACEDONIA