Социјална инклузија вклучувва почитување на правата и способностите на секој поединец и активно избегнување на етикетирање, стигматизација и дискриминација.Целта е децата со попреченост да водат нормален живот, каде што можат да комуницираат со заедницата, да развиваат пријателства и да учествуваат во воннаставни активности.

 Еден од најважните елементи на социјалната инклузија е формирање и одржување на пријателства.Всушност, социјалната инклузија е важна "детерминанта на здравјето" - без вклучување, луѓето имаат поголема веројатност да доживеат лошо здравје (вклучително и лошо ментално здравје), осаменост, изолација и слаба самодоверба.

Премногу често, луѓето немаат блиски пријатели со кои можат да ги споделат своите желби, време и животи.Инклузијата е термин што го користат лицата со посебни потреби и другите застапници за попреченост, за идејата дека сите луѓе треба да преземат акција за слободно сместување на лица со физичка, ментална, когнитивна или развојна попреченост

Социјалната инклузија е процес на подобрување на условите на кои поединци и групи учествуваат во општеството - подобрување на способноста, можностите и достоинството на оние кои се загрозени врз основа на нивниот идентитет.

Инклузијата на лицата со попреченост подразбира разбирање на односот помеѓу начинот на кој луѓето функционираат и како тие учествуваат во општеството и осигурувајќи дека сите ги имаат истите можности да учествуваат во секој аспект на животот најдобро што можат да ги направат своите способности и желби.

Вклучувањето на лицата со посебни потреби во секојдневните активности вклучува практики и политики дизајнирани да ги идентификуваат и отстранат бариерите како што се физички, комуникациски и ставови, што ја попречува способноста на поединците да имаат целосна партиципација во општеството, исто како и лицата со посебни потреби

.Социјалната инклузија подразбира чувство на прифатеност во  локална заедница и способност да  се придонесе за општеството на значаен начин, преку учество во главните активности и остварување на основните права.