Дефектолошки кабинет- вклучува индивидулна работа со децата кои ја поминале програмата за рана интервенција и кои се на поголема возраст.  Според однапред подготвена програма прилагодена според детето, се поттикнува когнитивниот и сознајниот развој. Со помош на голем број дидактички и нагледни средства и материјали се совладуваат академските знаења и се подготвуваат за училиште.