Логопедски кабинет

Во склоп на логопедскиот кабинет се врши логопедска дијагностика, која е основа на секоја логопедска работа, терапија на говорно-јазичните и комуникациските патологии исоветување. Во пријатна просторија опремена со современа дидактичка опрема и прилагодени материјали, како и логопедски тераписки инструменти, осигурана е квалитетна и стручна терапевтска помош која се темели на долгогодишно искуство во работата со деца и возрасни. Третманите се индивидуални, а методите  и постапките се прилагодуваат спрема потребите, можностите, сензибилитетот и личноста на секој поединец.